KKV250

KKV250

Naziv

visina

obrada

KKV200.6

200 mm

Inox

KKV250.6

250 mm

Inox